Procedura bezpieczeństwa Covid-19

Procedura bezpieczeństwa COVID – 19 w trakcie wydarzenia „Festiwal Retrokryminału Kryminalny Magiel”

Na terenie obiektów, w których odbywa się Festiwal, obowiązują procedury sanitarne właściwe dla instytucji zarządzających danymi obiektami. Każde miejsce, w którym odbywają się wydarzenia festiwalowe, posiada ograniczoną liczbę miejsc dla uczestników zgodnie z wytycznymi resortowymi dla instytucji kultury. Z powodu limitu miejsc na każde wydarzenie obowiązują zapisy przez stronę internetową.
Każdy uczestnik wydarzenia zobowiązany jest wypełnić deklarację zdrowotną i złożyć ją z chwilą wejścia do miejsca wydarzenia u opiekuna danego punktu programu.
Na każde wydarzenie w ramach Festiwalu obowiązuje odrębna deklaracja zdrowotna.
Każdy uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do dezynfekcji rąk przy wejściu, przebywania w maseczce w przestrzeni Festiwalu i zachowywania przewidzianego prawem dystansu społecznego. Uczestnictwo w Festiwalu jest tożsame z akceptacją procedury bezpieczeństwa przewidzianej dla każdej z lokalizacji wydarzeń i wyrażeniem zgody na stosowanie się do zaleceń i uwag organizatorów.

W imieniu organizatorów
/-/ Przemysław Pawlak